SüKûT-Forum
Yükleniyor

Katsayı Farkının Kalkmasına Danıştay Freni

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek

Katsayı Farkının Kalkmasına Danıştay Freni

#1 Bir Çarş. 25 Kas. - 19:34

Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını
kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Eğitimciler,
çok sayıda öğrencinin katsayı farkı kalktığı için dershanelere kayıt
yaptırdığını, bu karar nedeniyle şimdi mağdur olacaklarını belirtti.
YÖK ise itiraz hazırlığında...

Bu karara göre, düz liseler ile
aralarında imam hatip liselerinin de bulunduğu meslek liseleri arasında
üniversiteye girişte katsayı farkı sürecek.

YÖK Başkanı Prof.
Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay'ın kararına itiraz edeceklerini söyledi.
Zira YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Özcan, YÖK'ten ayrılışında,
gazetecilerin Danıştay 8. Dairesi'nin, YÖK'ün üniversiteye girişte
katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durdurmasına ilişkin
sorularını yanıtladı.

Kararı internette incelediklerini ve
ellerinde resmi bir karar bulunmadığını belirten Özcan, "önce resmi
karar gelinceye kadar bekleyeceğiz. Ama ben bu arada öğrencilerimize
seslenmek istiyorum: Onlar kesinlikle, kesinlikle herhangi bir kötü bir
durumla karşılaşacaklarını düşünmesinler. En adaletli en iyi çözüm
onlar için neyse o yapılacaktır. Bizim hazırlıklarımız var.
Kurullarımızı toplayıp bu konuyu görüştükten sonra bu hazırlıklardan da
sizi haberdar edeceğiz" dedi.

"Kararı nasıl
değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Özcan, "Ben kararı değerlendirmiyorum
çünkü kurullarımız değerlendirecek, bu önemli bir şey. Benim kararım
çok önemli değil, burası bir kurul biliyorsunuz" yanıtını verdi.

"Eşitsizlik
devam ediyor mu?" sorusu üzerine Özcan, "Şimdi size bir şey
söylemeyeceğim kurallarımızdan karar çıksın tartışalım ondan sonra
görüşelim" dedi.

"Karara itiraz edecek misiniz?" sorusunu Prof.
Dr. Yusuf Ziya Özcan, "Tabii itiraz ediyoruz. O hakkımız var
biliyorsunuz" diye yanıtladı.

Kararın gerekçesinde, herkese eşit
bir katsayı uygulamasıyla, farklı hukuki statüdeki öğrencilerin aynı
konumda değerlendirilmesi sonucu anayasal eşitlik kuralı ile çelişkili
bir durum yaratıldığı, bu uygulamanın, hukuksal statüsü farklı olanları
eşit koşullara tabi kılarak hak kaybı ve ihlaline sebep olacağı
belirtildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Barosu Başkanlığı,
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun (YÖK) yükseköğretime girişte katsayı
puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin 21 Temmuz 2009 tarihli
kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava
açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin
kararında, milli eğitim sisteminin yönlendirmeye ilişkin kuralları ile
2547 sayılı Yasanın 45. maddesinde yer alan kurallar yürürlükte ve
uygulanıyor iken, bu kuralların uygulanmasını bertaraf edecek şekilde
alınan dava konusu kararın, eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki
bütünlüğü bozacak nitelik taşıdığı ve uygulamada karşılaşılan
sorunların giderilmesi amacının dışına çıkıldığının görüldüğü
vurgulandı.

"Telafisi güç ve imkansız zararlar oluşur"

Kararda,
"Bu durumda, dava konusu kararın 3, 4. ve 5. maddelerinin, dayanağı
yasa hükümlerine aykırı olduğu gibi eğitim sisteminin, hukuka uygun
oldukları istikrar kazanmış yargı kararları ile de ortaya konulmuş olan
amaç ve ilkelerine, hukuka ve hakkaniyete uygun değildir. Dava konusu
kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağı
da açıktır" denildi.

İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları
Derneği (ÖNDER) Genel Başkanı Hüseyin Korkut, kararın hiçbir hukuki
gerekçesi olmadığını savundu.

Korkut, Danıştay'ın aldığı bu
kararın bir boşluk oluşturacağını, eski uygulama ortadan kalktığı için
yerine koyulabilecek yeni bir uygulamanın da bulunmadığını kaydetti.

"İstanbul
Barosu'nun başvurusunu değerlendirmişlerdir fakat bu konuda düzenleme
yapma yetkisi YÖK'e aittir" diyen Korkut, "YÖK umuyoruz ki küçük bir
düzenlemeyle bu haksızlığı giderecek yeni bir karar alacaktır. Çünkü
artık bu yoldan geriye dönüş yoktur. Daha önce bir öğrenci velisinin
katsayı ile ilgili Danıştay'a yaptığı başvuruda, Danıştay bu konudaki
yetkinin YÖK'e ait olduğunu belirterek bu konuya emsal olabilecek bir
karar vermiştir. Şu an aldığı kararla çifte standart uyguladığını bir
kez daha göstermiştir. Hükümet'in YÖK Kanunu'nun 44. maddesinde
değişiklik yaparak adaletsiz uygulamalara nihai olarak son vereceğini
ümit ediyoruz. Mezunlarımızın bir daha haksız katsayı uygulaması ile
mağdur olmamaları için bu işin takipçisiyiz" dedi.

Kararın detayları

Dairenin
kararında, YÖK kararının 3. maddesinde, yerleştirme puanlarının
hesaplanmasında AOBP'nın 0,15 katsayı ile çarpılacağı, 4. maddesinde,
adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi
alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde AOBP'nın 0,06 ek
katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değerin, 3. maddeye göre
hesaplanan yerleştirme puanına ekleneceği, 5. maddesinde de, meslek
lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki
her program için bir (LYS) puanı türünün yanı sıra bir de (YGS) puan
türü belirleneceği, meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın
adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanların
büyük olanının esas alınacağı düzenlenerek yeni katsayı ve hesaplama
yöntemlerinin kabul edildiği hatırlatıldı.

Anayasa'nın "Eğitim
ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi" başlıklı 42. maddesinde, kimsenin eğitim ve
öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı, öğrenim hakkının kapsamının
kanunla tespit edilip düzenleneceğinin kurala bağlandığı, bu madde ile
eğitim ve öğretimin genelliği ilkesinin benimsendiği, birey açısından
bir hak, Devletin de asli görevi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Milli
Eğitim Temel Yasası'nda, milli eğitim sisteminin genel ve özel amacı
ile temel ilkelerinin belirlendiği, genel yapısının bu amaç ve ilkeler
çerçevesinde oluşturulduğu vurgulanan kararda, 2547 sayılı
Yükseköğretim Yasası'nın 45. maddesinde de ilköğretimini tamamlayan ve
ortaöğretime girmeye hak kazanmış her öğrencinin, ortaöğretime devam
etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, eğilim ve yetenekleri
ölçüsünde yararlanmak hakkına sahip olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Aynı
yasanın, "Yükseköğretime Geçiş" başlıklı 31. maddesinde, "Lise veya
dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday
olmaya hak kazanır. Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları
bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı
ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir"
kuralına yer verildiği hatırlatılan kararda, Milli Eğitim Temel
Yasası'nda yer alan kuralların anlamı, amacı ve kapsamının
anlaşılabilmesi için genel gerekçesinin irdelenmesi ve
değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

"Meslek liseleri ara insan gücü yetiştirmek için"

Yasanın genel gerekçesine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Milli
eğitim sistemimiz, örgün eğitimde, yönlendirme esasına dayalı kademeli
geçişi öngören bir modelle örgütlenmiş olup, bu örgütlenme şekli
eğitimin amacı ve temel ilkelerinin doğal bir sonucudur. Bu
düzenlemeler ve örgütlenme şekli ile eğitim ve öğretim hakkının doğru
ve etkin kullanımı hedeflenmiş, öncelikler belirlenmiştir. Eğitim ve
öğretim hakkının herkese fırsat ve imkan eşitliği dahilinde
sunulabilmesi için ilgi, yetenek ve eğilimleri farklı olan bireylerin
bu özelliklerine en uygun eğitim kurumlarına yönlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bireyler için güdülen bu amacın gerçekleştirilmesi
ekonomik, kültürel ve sosyal beklenti ve ihtiyaçlardan bağımsız
düşünülmemiştir. Bunun nedeni bireylerin kendi özelliklerine en uygun
eğitim-öğretim kurumuna yönlendirilmesinin bireysel olduğu kadar
toplumsal kazanım ve sonuçlarının bulunmasıdır.

Eğitim
sistemimize yasa kurallarıyla kazandırılmış olan bu işleyiş şekli aynı
hukuksal statüde olanlar arasında eşitlik sağlanması prensibinden
hareket etmektedir. Milli Eğitim Temel Yasası ile yeniden
yapılandırılan eğitim sistemimizde, genel liselerle meslek liselerinin
uygulanan program ve amaçları yönünden sahip oldukları farklılıklar
gözetilerek, özellikle mesleki eğitimin milli eğitim sistemindeki
yerinin ve işlerliğinin artırılmasını hedefleyen eğitim politikası
doğrultusunda, ülkenin gelişen ve değişen ekonomik ve toplumsal
gereksinimlerinin karşılanması için eğitim düzeyinin yükseltilmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, meslek liselerinde uygulanan
eğitim-öğretim programı öncelikle belirli mesleklere yönelik ara insan
gücü yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. Genel liseler açısından ise
böyle bir durum söz konusu değildir."

Yasanın genel gerekçesi
ile ortaöğretimin amaç ve görevlerini belirleyen 28/2 maddesi ve
"Yükseköğretime Geçiş" başlıklı 31. maddesi birlikte
değerlendirildiğinde, ortaöğretim kurumlarının farklılaşan eğitim
öğretim programlarının ilgilisine getirisinin ne olduğunun belirginlik
kazandığı ifade edilen kararda, "Yasada, ortaöğretim kurumlarının,
öğrencileri yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime
hazırlayacağı kuralına yer verilmekle bu farklılaşmanın ilgilisine
yönelik sonuçları ortaya konulmuştur. Böylece kuruluş amaçları
doğrultusunda oluşturulan eğitim-öğretim programları ile genel liseler
yükseköğretime, meslek liseleri hem mesleğe hem de yükseköğretime
hazırlayan öğretim kurumları olarak eğitim sistemimizde yerini almış
bulunmaktadır" denildi.

"Yükseköğretimin ortaöğretimde seçilen alana uygun olması gerekir"

Yasa
maddesinde, yükseköğretimden yararlanma hakkını belirleyen kural ile
28/2. maddesinde yer alan kuralın paralel bir düzenlemeyi içerdiği
ifade edilen kararda, şu tespitler yapıldı:

"Öğrencilerin
eğitimlerinin son basamağını oluşturan yükseköğretimden yararlanma
hakkını elde ettiklerinde seçecekleri yükseköğretim kurumunun da
sistemin bütünlüğü ve devamlılığını bozmayacak şekilde ortaöğretimde
seçtikleri alana uygun olması gerekliliği yasanın öngörüsüdür. Eğitim
ve öğretimin her kademesinden bir bütün olarak yararlanma hakkının
doğru ve etkin kullanımı için Yasada belirlenen Milli eğitimin temel
ilke ve hedeflerine uygun olarak ilköğretimden başlayarak ortaöğretimde
de devam edecek şekilde öngörülen alanlara ilişkin yöneltme, Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliğinde düzenlenmiş, bu seçimin olası yanılgıları da Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş
Yönergeleri ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Böylece
sistem, öğrencilerin kendilerine en uygun eğitim öğretim kurumundan
yararlanması amacıyla kendi içinde her türlü çözümü üretmektedir. Bu
nedenle, ortaöğretim kurumlarının belirlenen niteliği ve bu kurumlardan
yararlanma hakkının kullanımı için öngörülen düzenleme ile ulaşılan
sonuçta ilgililerin hukuksal statüleri birbirinden farklı olmaktadır.
Bir başka anlatımla, fırsat ve imkan eşitliğinin ruhuna ve amacına
uygun olarak yönlendirme suretiyle kademelerden geçerek verilen
haklardan eşit olarak yararlandırılmış olan bireylerin, bu eğitim
kurumları içinde seçtikleri okul ve alan nedeniyle elde ettikleri
hukuksal statünün farklı olması da kaçınılmazdır. "

Farklı katsayı uygulamasının iptal istemi reddedilmişti

Dairenin
kararında, 1999 yılından itibaren uygulamaya konulan sınav sistemindeki
farklı katsayı uygulaması kararına karşı açılan davaların, "bu uygulama
ile ortaöğretimde başarılı olan öğrencilerin ve eğitim kurumlarının
gerçekleştirdikleri düzeyin ayrı bir değerlendirme kapsamına alınarak
eşitsizliğin önlenmesi ve öğrencilerin kendi ilgi, bilgi ve
yeteneklerine göre yeni bir eğitim yaşamına geçirilmesi yoluna
gidildiği, böylece öğrencilerin okul ve alan seçimi sonucu
oluşturdukları birikimlerinin farklı katsayılar uygulanmak suretiyle
adil bir değerlendirmeye tabi tutulmasının amaçlandığı" gerekçesi ile
Danıştay 8. Dairesi'ce reddedildiği ve bu kararların, Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu tarafından da onandığı hatırlatıldı.

Böylece,
genel veya meslek liselerinden oluşan ve öğretim sürecinin ikinci
kademesini oluşturan ortaöğretim kurumlarına başlama, devam etme ve
yükseköğretim kurumlarından yararlanma konusunda yargı kararlarıyla da
istikrar kazanmış bir sistemin yerleştirildiğine işaret edilen kararda,
şöyle devam edildi:

"Dava konusu kararın 3. maddesiyle,
öğrencilerin öğrenim gördükleri okul ve alanlara göre bir ayrıma
gidilmeyerek sınav puanının belirlenmesinde herkese eşit bir katsayı
uygulaması öngörülmüş olmakla, farklı hukuki statüdeki öğrencilerin
aynı konumda değerlendirilmesi sonucu anayasal eşitlik kuralı ile
çelişkili bir durum yaratılmıştır. Bu uygulama hukuksal statüsü farklı
olanları eşit koşullara tabi kılarak hak kaybı ve ihlaline sebep
olacaktır. Dava konusu kararın 4. maddesindeki düzenleme, 2547 sayılı
Yasa'nın 45. maddesinde yer alan kuraldan kaynaklanmakta olduğundan,
şimdiye kadar uygulamanın bu şekilde devam ettirilmesine karşın, bu
madde ve kararın 5. maddesindeki puanlama sistemi, 3. maddeye
dayandırılmış olduğundan, hukuki geçerliliğinden söz etmeye olanak
yoktur."

Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi

Davalı
YÖK'ün, "mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin
yükseköğretime yerleştirilememe kaygılarının azaltılması ve mesleki ve
teknik liseleri tercih edilebilir hale getirme amacıyla bu kararın
alındığını" ileri sürdüğü belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Kendi
alanında bir yükseköğretime yönelen mesleki ve teknik lise mezunlarına
önceki uygulama ile ek puan verildiğinden, katsayı uygulaması
bakımından giderilmesi gereken bir hukuka aykırılıktan söz etme olanağı
bulunmamaktadır. Meslek liselerinin kuruluş amacı ve milli eğitim
sisteminin örgütleniş ve işleyiş şekli dikkate alındığında bu okullarda
verilen eğitimin öncelikli hedefi, ilgilileri bir meslek sahibi yapmaya
yönelik olup, devam etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının da
yöneldikleri eğitime uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle mesleki
eğitimin özendirilmesi ile katsayı uygulamasının kaldırılması arasında
mutlak anlamda bir sebep sonuç ilişkisinin varlığından söz edilmesi
mümkün değildir. Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesinin, eğitim
kalitesinin arttırılmasına, ülkenin istihdam politikasına, ekonomik,
sosyal ve kültürel beklentilerine göre bu okullardaki eğitimin yeniden
yapılandırılması gibi başka kriterlerle sağlanabileceği açıktır. Kaldı
ki kendi alanında bir yükseköğretime yönelen mesleki ve teknik lise
mezunlarına öğretimlerine devam etmelerini kolaylaştıran ek puan
uygulamasından başka uygulamalar da mevcuttur. 2547 sayılı Yasanın 45.
maddesiyle meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkı verilmesi de
bu amaca yöneliktir."

Danıştay 8. Dairesinin kararında, davalı
idarenin, "Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan ilkelerin
dava konusu kararla hayata geçirildiği" savunmasını yaptığı da ifade
edilerek, "Kalkınma planlarında tespit edilen hedeflerin, ilgili alanı
düzenleyen mevzuatı oluşturan ilkelerle çelişmemesi gerekir. Bu
bakımdan dava konusu kararın da eğitim sisteminin öngördüğü diğer
ilkelerle çelişmemesi, sistemin uyumunu ve bütünlüğünü bozmaması,
eğitim-öğretim hakkından yararlanma koşullarını ihlal etmemesi gerekir.
Yani, milli eğitim alanındaki bir ilkenin hayata geçirilmesi için
yapılan düzenleme, milli eğitimin temel ilkelerinin etkisiz kalmasına
sebep olmamalıdır" denildi.
Aşk; kendine düşman bir hastalık,
Nefret; benliğe yanık, aç kurt.
Hasret; ufka mahkum ihtiyar sanık,
Gurbet; arşa değen aşılmaz yurt.

Hayat; iki çizgi arasında bir imtihan,
Ölüm; çizgilere köprü dönülmez aşama.
Başlangıç; sanma ki öncesinde olmayan bir an,
Son; düşün ki sonrakilere dair bir alıştırma.

MseyKa...
MseyKa
MseyKa
Hükümdar
Hükümdar

Mesaj Sayısı : 10124
Yaş : 27
Kayıt tarihi : 06/11/08
Nerden : Vücud İkliminden
Rep Gücü : 22698
Rep Puanı : 147
Uyarı : Seviye 1

Kullanıcı profilini gör http://sukut.forum-pro.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Katsayı Farkının Kalkmasına Danıştay Freni

#2 Bir Çarş. 25 Kas. - 19:49

ÖSS ye girecekler için tercihler değişecek.Kötü oldu bence ilk başta belirlemeleri lazımdı...
Foruma Tekrar geldim.Çok fazla hatam oldu,inşallah telafi edicem ..
DeadLyTuRk
DeadLyTuRk
Vatandaş
Vatandaş

Mesaj Sayısı : 718
Kayıt tarihi : 25/10/09
Rep Gücü : 2638
Rep Puanı : 9
Uyarı : Seviye 1

Kullanıcı profilini gör http://www.gamerata.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Katsayı Farkının Kalkmasına Danıştay Freni

#3 Bir Çarş. 25 Kas. - 19:50

Saçma bir karar bu verilen. Üniversiteler kendi bölümlerine dahil
olan sınavlara girmiş öğrencilerden alıyor öğrenci. Öğrencilerse iyi
oldukları bölümden sınava giriyor. Danıştaysa tutmuş köprünün başını,
sen geçemezsin diyor. Böyle bir saçmalık mı olur!
Aşk; kendine düşman bir hastalık,
Nefret; benliğe yanık, aç kurt.
Hasret; ufka mahkum ihtiyar sanık,
Gurbet; arşa değen aşılmaz yurt.

Hayat; iki çizgi arasında bir imtihan,
Ölüm; çizgilere köprü dönülmez aşama.
Başlangıç; sanma ki öncesinde olmayan bir an,
Son; düşün ki sonrakilere dair bir alıştırma.

MseyKa...
MseyKa
MseyKa
Hükümdar
Hükümdar

Mesaj Sayısı : 10124
Yaş : 27
Kayıt tarihi : 06/11/08
Nerden : Vücud İkliminden
Rep Gücü : 22698
Rep Puanı : 147
Uyarı : Seviye 1

Kullanıcı profilini gör http://sukut.forum-pro.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: Katsayı Farkının Kalkmasına Danıştay Freni

#4 Bir Perş. 26 Kas. - 16:33

aynen ya katılıyorum sana Her_ŞeY_SenDeN_YaNa

Batırıyorlar gittikçe :S
AproN
AproN
Vatandaş
Vatandaş

Mesaj Sayısı : 1355
Yaş : 24
Kayıt tarihi : 24/11/09
Nerden : 2 3 Aya Gelecek.
Rep Gücü : 5154
Rep Puanı : 5
Uyarı : Seviye 1

Kullanıcı profilini gör http://sukut.forum-pro.net/

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön


Konuyu Paylaş...
Konu Linkleri
URL:
BBCode:
HTML:
 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz